Nieuwe ISO 9001:2015 & Groenkeur

Definitieve tekst ISO 9001 beschikbaar voor laatste stemronde.

De inhoud van de nieuwe ISO 9001 is nu definitief. Een laatste stemronde vindt deze zomer plaats. Eind september is de verwachte publicatiedatum van ISO 9001:2015. Wat zijn opvallende wijzigingen?

Nieuw PDCA-model

PDCA model ISO 9001 2015

Het procesmodel is vervangen. In het nieuwe model is de PDCA van toepassing op alle processen en op het  kwaliteitsmanagementsysteem in zijn geheel. Ook is in dit model te zien, dat de input voor het kwaliteitsmanagementsysteem is uitgebreid. Naast klanten met hun eisen als directe input voor de realisatie van het product of dienst, zijn de context van de organisatie en de behoeften en verwachtingen van relevante belanghebbenden als input opgenomen. Aan de ouput is te zien, dat de waarde van een kwaliteitsmanagementsysteem nog steeds afgemeten wordt aan het verhogen van klanttevredenheid.

 

De scope van ISO 9001 is namelijk niet gewijzigd ten opzichte van ISO 9001:2008; het gaat nog steeds om het leveren van producten en diensten die aan klant- en wettelijke eisen voldoen en het zorgen voor vergroting van de klantentevredenheid. High Level Structure (HLS) Deze veranderingen in het procesmodel en in de verbreding van de input zijn een direct gevolg van het toepassen van de High Level Structure, de gemeenschappelijke basis voor alle ISO managementsysteemnormen . Voor de ISO 9001-gebruikers (en Groenkeur) betekent het volgen van de HLS de introductie van risicogebaseerd denken (risk based thinking), een analyse van risico’s en kansen op basis van verkregen inzichten in de context van de organisatie. Organisaties moeten de risico’s (en kansen) analyseren die samenhangen met de geïdentificeerde interne en externe onderwerpen die invloed uitoefenen op de organisatie en de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden, en bepalen hoe die risico’s en eisen in het managementsysteem worden behandeld.

De PDCA-cirkel zorgt ervoor, dat er maatregelen worden genomen, welke;

  • het antwoord vormen op de kansen en bedreigingen van de in- en externe context,
  • passen bij het strategische doel en de koers van de organisatie,
  • periodiek worden gemonitord en geëvalueerd, en
  • periodiek worden aangepast op veranderingen in de in- en externe context.

Betere afstemming tussen operatie en strategie van de organisatie
Bovenstaande benadering van risicodenken zal gevolgen hebben voor het denken over het kwaliteitsmanagementsysteem en ook voor de accenten die daarin gelegd worden. Niet meer een setje verplichte procedures, maar relevante maatregelen gebaseerd op de omgevings- en risicoanalyse. De risicoanalyse helpt ook om uit te vinden welke eisen van andere belanghebbenden dan klanten relevant zijn om in het kwaliteitsmanagementsysteem mee te nemen. Meer discussie over wat is en wie zijn nu echt belangrijk voor de organisatie gaat zorgen voor een betere afstemming tussen het operationele en het strategische niveau in organisaties. Het gaat ook zorgen voor kwaliteitsmanagementsystemen op maat; in de meeste gevallen zullen de systemen minder zwaar gedocumenteerd hoeven te zijn en herkenbaarder kunnen worden voor de medewerkers en effectiever voor de doelstellingen van de organisatie.

Continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem
De centrale cirkel die leidt tot continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem is vervangen door de PDCA cirkel met aanduiding van de hoofdstukken van de norm in elke stap, waaronder natuurlijk Hoofdstuk 10 ‘Verbetering’. Continue verbetering is een belangrijk punt van aandacht in ISO 9001. Net als in ISO 9001:2008 lopen verbeteringen primair via de route: beleid, doelstellingen en programma’s, meten & monitoren, corrigerende maatregelen, en verbeteracties.

SO 9001:2015 kent de volgende vernieuwingen:
De afzonderlijke eis voor het nemen van preventieve maatregelen is verdwenen. Die maakt nu deel uit van de risicobenadering. • De eisen aan de wijze waarop doelstellingen worden geformuleerd, zijn concreter geworden. Hierdoor kan beter worden nagegaan of de resultaten aansluiten op de doelstellingen. • De eisen waaraan het meet- en monitoringsproces moet voldoen, zijn duidelijker geformuleerd. Met name beide laatste punten versterken de werking van de PDCA cirkel.

Voor meer informatie; info@struktuur.nl

Zie ook www.stuktuur.nl

Top