Heeft u meer dan 10 medewerkers in dienst?

Inmiddels is de Wet flexibel werken (Wfw) door beide Kamers goedgekeurd. Medewerkers krijgen meer rechten. Wat gaat er per 1 juli veranderen? Medewerkers kunnen bij u aankloppen dat ze meer of minder uren willen werken, of op andere tijden willen werken. Dat is (blijkt) hun goed recht, vastgelegd in de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa).

 • Afwijzing kan alleen vanwege ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’
 • Werknemer kan al na half jaar verzoek indienen
 • Uitzondering ‘arbeidsduur’ voor klein MKB (minder dan 10 medewerkers)

De nieuwe wet, 15 april goedgekeurd door de Eerste Kamer moet bevorderen dat werknemers meer mogelijkheden krijgen om te telewerken (doorgaans thuiswerken) en op voor hen gunstige tijden te werken.

Wat zijn de gevolgen hiervan;

Half jaar Werknemers hebben straks het recht bij hun werkgever een verzoek te doen om de arbeidstijden en de arbeidplaats aan te passen. Nu kunnen werknemers alleen een verzoek doen om het aantal uren aan te passen. De termijn waarbinnen een werknemer een dergelijke aanvraag kan doen, wordt met dit voorstel verkort van een jaar naar een half jaar na aanvang van het dienstverband.

Eén jaar Na afwijzing of inwilliging van het verzoek moet de werknemer nu nog twee jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek mag doen. Het voorstel bekort deze termijn tot één jaar. De voorgestelde Wet flexibel werken zal alleen van toepassing zijn op werkgevers die meer dan tien werknemers in dienst hebben.

Aantal wijzigingen

Een aantal wijzigingen van de Wet flexibel werken ten opzichte van de Wet aanpassing arbeidsduur. In de Wet staan drie onderdelen;

 1. arbeidsduur
 2. arbeidsplaats (iedere overeengekomen werkplek)
 3. werktijd; de tijdstippen waarop de werknemer werkzaam is.
 • Werknemers moeten een verzoek tot wijziging van een van de drie onderdelen ten minste twee maanden voor het beoogde tijdstip van ingang indienen.
 • De werkgever willigt het verzoek in “tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.”
 • Zwaarwegende belangen verschillen per onderdeel. De wens om meer uren te werken, kan bijvoorbeeld tot problemen leiden van financiële of organisatorische aard.
 • Je kan als werkgever een beslissing niet voor je uit schuiven. “Indien een werkgever niet een maand voor het beoogde tijdstip van ingang van de aanpassing op het verzoek heeft beslist, wordt  de arbeidsduur, de arbeidsplaats of de werktijd aangepast overeenkomstig het verzoek van de werknemer.”

Minder dan 10 personeelsleden Qua arbeidsduur is er nog een uitzondering gemaakt voor kleine MKB’ers. Werkgevers met een bedrijf met minder dan 10 werknemers dienen wat betreft het onderdeel arbeidsduur een regeling te treffen met de werknemer die een verzoek indient. Dit is in feite de situatie zoals die nu is in de Wet aanpassing arbeidsduur.

Conclusies;

 1. Medewerker kan verzoeken tot langer of korter werken, verzoeken tot bijvoorbeeld thuis werken en verzoeken tot andere aanvang en eindtijden van de arbeidsdag.
 2. Werkgever; een maand voor het beoogde tijdstip van ingang van de aanpassing welke de medewerker verzoekt ( arbeidsduur/ arbeidsplaats/ werktijden) moet u op het verzoek reageren en een beslissing nemen. Zorg dat u goed voorbereid bent.
Top