Wijzigingen in CO2 prestatieladder versie 3.0

De nieuwe norm CO2 prestatieladder versie 3.0 komt eraan. Hieronder een eerste inzicht in de wijzigingen ten opzichte van de 2.2 norm.

symbool

1.
De indeling van het handboek is nu gelijk aan de ISO normen, er wordt meer benadrukt dat het een managementsysteem is. Inclusief een nieuw symbool voor continue verbetering.      ——————->

2.
De tabellen met emissiefactoren zijn uit het handboek gehaald. Ze zijn nu online beschikbaar: www.co2emissiefactoren.nl. Hierbij wordt een versie aangegeven. Dat is van belang voor de footprint. De huidige factoren zijn nog tot een jaar na dato te gebruiken. De nieuwe factoren kunnen gebruikt worden vanaf de publicatie 3.0 echter is het verplicht vanaf 1 januari 2016.

3.
De branchegerichte toelichting komt te vervallen;

4.
De normatieve verwijzingen zijn teruggebracht van 15 naar 9 normen. De volgende verwijzingen zijn nog van toepassing: 17021, 50001, 14064-1, 14064-3, 14065, 14067, GHG-Protocol, Green Gold Label en NTA8080;

5.
Er is een nieuwe mogelijkheid voor het vaststellen van grenzen voor complexe internationale bedrijven met telkens veranderende grenzen;

6.
Er is nu per eis een doelstelling opgenomen. De organisatie beoordeelt zelf ook deze doelstellingen in de interne audit en in de managementreview.

 

Verder;
Eis 2.B.1: ‘energie auditverslag’ wordt ‘verslag van een onafhankelijke interne controle’

Eis 2.A.3: ‘energie auditverslag’ wordt ‘energiebeoordeling’ conform ISO 50001 en gaat zwaarder meetellen

Eis 5A    : inzicht in de relevante scope 3 emissies, mogelijke strategieën en meest relevante partijen in de keten

Eis 5B    : formuleren strategie en reductiedoelstellingen (PvA)

 

Daarnaast zijn er maatregelenlijsten opgesteld als hulpmiddel bij de beoordeling van doelstellingen:

1.  Maatregellijst wordt hulpmiddel in beoordeling van de doelstellingen en het plan van aanpak bij de eisen 3B en 4B;

2.  Maatregellijst wordt hulpmiddel bij invalshoek D;

3.  Maatregellijst per type activiteit;

4.  Maatregelen zijn informatief, gebruik lijst wordt normatief;

5.  CI kan geen maatregelen uit de lijst verplicht stellen.

 

Meer informatie over de CO2 Prestatieladder? Kijk op milieu of neem vrijblijvend contact op.

Top